محمدتقی رنجبر گرگری

You are not forgotten

Rest in peace, محمدتقی رنجبر گرگری

Role

آموزگاری از شهرستان جلفا

Country

Iran

انسانی بسیار آرام و باشخصیت و متین، معلّمی دلسوز ، آگاه و مطالبه گر

Comment

Cant read the image? click here to refresh.
Add Comment

🙏روحشون در آرامش🙏

Oct 6, 2021